هندسه 1 فصل 4 مکعب مستطیل و مکعب

حجم فایل : 537.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا هندسه 1
فصل 4(مکعب مستطیل و مکعب) چند وجهی:
بخشی از فضا که از همه طرف به صفحه محدود است مکعب ها همگی چند وجهی هستند.
مکعب مستطیل:
یک شش وجهی که همه ی وجه های آن مستطیل هستند.
در مکعب مستطیل وجه های روبه رو مستطیل های موازی و هم نهشت هستند وجه های مجاور بر هم عمود هستند
یک مکعب مستطیل 8 راس و 12 یال دارد.

مکعب: مکعب مستطیلی که طول همه یال های آن را با هم برابر است.
در مکعب تمامی وجه ها مربع شکل هستند. حجم و مساحت مکعب مستطیل:
حجم مکعب مستطیلی که طول یال ها ی آن است برابر است با:
حجم مکعب:
حجم مکعبی به طول یال برابر است با مساحت کل مکعب مستطیل:
مجموع تمام وجه های مکعب مستطی که از رابطه ی زیر بدست می آید:
مساحت جانبی:
مجموع مساحت وجه های جانبی:
در مکعب مستطیل برای محاسبه مساحت جانبی باید ابتدا قاعده را مشخص کنید تا وجه های جانبی تعیین شوند مساحت کل مکعب:
مساحت کل مکعبی به طول یال برابر است با
مساحت جانبی مکعب:
مساحت جانبی مکعبی به طول یال برابر است با
قطر وجه: قطر هر وجه مکعب مستطیل یا مکعب را قطر وجه می نامیم که برای محاسبه طول قطر وجه از قضیه فیثاغورس استفاده می کنیم. قطر وجه مکعب:
طول قطر وجه مکعبی به یال برابر است با
قطر مکعب مستطیل:
در هر مکعب مستطیل پاره خطی که دو راس متقابل (راس هایی که در یک وجه قرار ندارند) رابه هم وصل می کند قطر مکعب مستطیل نامیده می شود در شکل بالا یک قطر مکعب مستطیل است . طول قطر مکعب مستطیل را به کمک قضیه فیثاغورس به دست می آید که با توجه به شکل بالا قطر از رابطه ی زیر بدست می آید.
قطر مکعب: قطر مکعبی به طول یال برابر است با
نکته:
برای محاسبه زوایه بین قطر مکعب مستطیل و قطر جانبی از نسبت های مثلثاتی و برای محاسبه زاویه بین قطر ویال از نسبت های مثلثاتی زاویه استفاده می کنیم. مثال:
طول قطر مکعب مستطیل روبه رو برابر 7 است اندازه حجم این مکعب را به دست آورید. غ ق ق مثال:
مساحت کل مکعبی است حجم و قطر این مکعب را به دست آورید. ضلع مکعب مثال:
طول قطر مکعبی می باشد سطح جانبی سطح کل و حجم مکعب رابیابید. یال جانبی کل پایان...